เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย เว้นแต่ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นของคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้บุคคลที่มีสัญชาตอื่่นเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(ข) ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้วิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 2. เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
 4. เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 5. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

คุณวุฒิ

ระดับต้น

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานหรือที่สำนักงานให้การรับรองหรือ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ระดับกลาง

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ 
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานหรือที่สำนักงานให้การรับรอง 

ระดับสูง

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางรังสีหรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานหรือ ที่สำนักงานให้การรับรองหรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า สองปีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานหรือที่สำนักงานให้การรับรอง

การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ

จำเป็น

KTB 2

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี.png 

 

ปฎิทินการสอบ

Search