ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

  1. เเบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO-01
  2. สำเนาหลักฐาน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (เดิม) ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. สำเนาหลักฐานผ่านการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ทางรังสี (สามารถขอหลักฐานการผ่านอบรมเเละทดสอบได้ที่ https://rso-training.oap.go.th/)
  4. เอกสารอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  คำนำหน้านาม (ถ้ามี)
  5. ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ที่ https://rsothai.oap.go.th

 เมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแล้ว จะได้รับหนังสือ หรือ อีเมลล์ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โปรดดำเนินการชำระภายในวันที่กำหนด

  Info RSO compressed pages to jpg 0001Info RSO compressed pages to jpg 0003

Flow การต่ออายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 001

Flow การต่ออายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 002

Flow การต่ออายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 003

Flow การต่ออายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 004

Search