logo_pmqa.png

คู่มือประกาศและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน

  1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มของการร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย นั้นๆให้ชัดเจน
  2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ มิได้หวังกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. การร้องเรียน ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีตัวตนจริงไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สำนักงานช่วยเหลือหรือเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสำนักงานโดยตรง
  6. เรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถหาข้อมูลได้ในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง นั้นสำนักงานจะยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบในครั้งต่อไป
  7. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

             7.1 เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มนั้นๆ

             7.2 เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
             7.3 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

             7.4 เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อมูลสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ท.) เป็นต้น

  1. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 1 ถึง 7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือที่เลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี

สถิติข้อร้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หมายเลขโทรศัพท์
02-596-7600 ต่อ 4203 - 4204
e-mail : development.oap@gmail.com

ในวันและเวลาราชการ

สรุปรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

Search