การจัดการองค์ความรู้ (KM)

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญาในที่สุด

ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)
ระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ
1. ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What)  
2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How)  
3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why)  
4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why)  

การจัดการความรู้ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกลำดับที่ ๕๘ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ รวมทั้งประสานงานและดำเนินการตามพันธกรณีกับ IAEA นับแต่นั้นมาประเทศไทยก็ได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสมอมา รวมทั้งแนวทางการจัดการความรู้ขององค์กร ซึ่ง ปส. ได้พยายามใช้แนวทางการจัดการความรู้ของ IAEA มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานเช่นกัน ดังนี้ คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๑)

องค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน ปส.

 • กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)
 • กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.)
 • กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
 • สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
 • ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ปสภ.)

ปส. ยึดแนวทางการจัดการความรู้ทั้งรูปแบบปฏิบัติทั่วไป และแนวทางการจัดการความรู้ของ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบภารกิจขององค์กร โดยแบ่งประเภทของความรู้ในองค์กรเป็นหมวดหมู่ตามแนวทางของ IAEA ดังนี้

Regulatory Body แบ่งเป็น 10 รายการ ดังนี้  >> สำหรับบุคลากรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กรุณา login) <<

 1. การพัฒนากฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงาน (Development of Regulation and Guides)
 2. การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Preparedess)
 3. ข้อมูลสาธารณะ (Public Information)
 4. การตรวจและประเมิน (Review & Assessment)
 5. การเฝ้าระวังทางรังสีโดยอิสระ (Independent Radiological Monitoring)
 6. การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
 7. การอนุญาต (Authorization)
 8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Developmant)
 9. ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Co-operation)
 10. การตรวจสอบและบังคับใช้ (Inspection & Enforcement)

Supporting Title แบ่งเป็น 9 รายการ ดังนี้   >> สำหรับบุคลากรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กรุณา login) <<

 1. นโยบายและแผนงาน Policy and Planning (PLL)
 2. ระบบจัดการคุณภาพ Quality Management System (QMS)
 3. ทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์ความรู้ Human Resources and Knowledge Management (HRM)
 4. งบประมาณ Financial Resources (FNC)
 5. การพัฒนาการวัดผล Measurement Improvement (MIM)
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relation (INT)
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT)
 8. โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (INF)
 9. สภาพแวดล้อมสถานปฏิบัติงาน Workplace Environment (WEN)

Search