ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

  1. เเบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO-01
  2. สำเนาหลักฐาน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (เดิม) ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. สำเนาหลักฐานผ่านการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ทางรังสี (สามารถขอหลักฐานการผ่านอบรมเเละทดสอบได้ที่ https://rso-training.oap.go.th/)
  4. เอกสารอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  คำนำหน้านาม (ถ้ามี)
  5. เอกสารชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  6. ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ที่ http://rsothai.oap.go.th/

  

  Info RSO compressed pages to jpg 0001Info RSO compressed pages to jpg 0002Info RSO compressed pages to jpg 0003

Search