RSO

pictrso

 

  • การยื่นต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓

1 2 3

 

สมรรถนะ rso

 

AW Board RSO create 01

 

Info RSO ขนตอนสมคร 1

 

 

 

Search