การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2566

 1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 2. การขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ

  ใช้วัสดุกัมมันตรังสี นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี

   และวัสดุนิวเคลียร์ 
 3. การขออนุญาตทำเครื่องกำเนิดรังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้ และ นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี 
 4. การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
 5. การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 
 6. การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณีฉุกเฉินทางรังสี

  

 

 รวมลิงค์กฎหมาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

 

Search