ปส. ร่วมกับ IAEA เพิ่มทักษะการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสี-นิวเคลียร์ ที่อยู่นอกเหนือการกำกับฯ

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional Workshop on the Evaluation of Nuclear Security Detection Architecture” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ และแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล ให้แก่ผู้เข้าร่วมจากทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 20 คน จากหน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA หน่วยงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และศุลกากร จำนวน 5 คน

1 0

      การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ โดย ปส. ได้จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่

1. Workshop to Develop a Road Map for Building a Nuclear Security Detection Architecture ในปี 2562 ซึ่งเป็นเฟสแรกในการริเริ่มพัฒนาระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์

2. Regional Workshop on Nuclear Security Detection Operation Design ในปี 2565 เป็นการออกแบบการทำงานของระบบการตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์

และครั้งที่ 3 ในครั้งนี้จะเป็นการแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

3 0 2 0 10 0

11 0 13 0

4 0 5 0 6 0

7 0 9 0 12 0


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search