ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้นมัสการ พระปลัดเขมรัฐ เขมปัญโญ วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ "พระเกียรติคุณ พระประวัติ หลักธรรมวินัย คำสอน วัตรปฏิบัติ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ได้รับรู้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ศาสนกิจ รวมทั้งเพื่อร่วมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
OAP 6458
 
oap100566 2 oap100566 3
 
oap100566 7 oap100566 4 oap100566 1
 
oap100566 10 oap100566 9 oap100566 5
 
OAP 6442 OAP 6444 OAP 6486
 
 
 
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search