ปส. นำเลขาธิการบริหาร CTBTO หารือความร่วมมือในการสนับสนุนดำเนินงานตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) ณ รัฐสภา พร้อมมอบความรู้ด้าน CTBT ให้กับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

      ในวันที่ 17 มกราคม 2565 Dr. Robert Floyd เลขาธิการบริหารองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization:CTBTO) และคณะฯ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าพบนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการผลักดันและการดำเนินงานที่ช่วยนำไปสู่การให้สัตยาบัน CTBT ของไทยเมื่อปี 2561 รวมถึงเพื่อหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภา เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของ CTBT และการดำเนินงานของ CTBT ในมิติต่าง ๆ
 
oap170166 13
 
      นอกจากนี้ Dr. Robert Floyd และคณะฯ ยังได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ CTBTO ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับมอบความรู้ด้าน CTBT และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนิสิต นักศึกษาดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ในภาพรวม และยังถือเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
 
oap170166 3

 
Dr. Robert Floyd และคณะ ข้าพบนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา
 
oap170166 2 oap170166 12
oap170166 5 oap170166 14
 
oap170166 11
oap170166 7
 

Dr. Robert Floyd และคณะฯ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ CTBTO ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
oap170166 17 oap170166 10
oap170166 15 oap170166 8
oap170166 9
oap170166 4 oap170166 16 
 
oap170166 1
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search