เลขาธิการบริหาร CTBTO เยือนประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT)

    ในวันที่ 16 มกราคม 2565 Dr. Robert Floyd เลขาธิการบริหารองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization:CTBTO) และคณะฯ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความร่วมมือกับ CTBTO ในมิติต่าง ๆ ซึ่งการเยือนครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของเลขาธิการบริหาร CTBTO ภายหลังจากที่ไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuciear-Test-Ban Treaty - (CTBT) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามสนธิสัญญา CTBT เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านสันติภาพของประชาคมโลก

oap160166 11 resize

oap160166 3

oap160166 5


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search