ปส. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ

       ในวันนี้ (16 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี” ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพี่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
      นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดในการเขียนแผนป้องกันอันตรายจากรังสี ทดสอบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางรังสีและการประเมินความปลอดภัยทางรังสี รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของผู้ประกอบการจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย
 
oap160166 4 oap160166 3
 
oap160166 5 oap160166 2
 
oap160166 1
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search