ปส. ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ฝึกอบรม NNSA/U.S. DOE Radioactive Source Security Inspector (RSSI) Training

    oap141165 6

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักความมั่นคงทางรังสี (Office of Radiological Security: ORS) ภายใต้สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Nuclear Security Administration: NNSA) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S. DOE) จัดการฝึกอบรม NNSA/U.S. DOE Radioactive Source Security Inspector (RSSI) Training ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบและประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก ปส. และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ทั้งหมด 15 คน ด้วยกัน

oap141165 6 oap141165 2

oap141165 6 oap141165 1

oap141165 5

oap141165 4


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search