ปส. ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความมั่นคงทางรังสีสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของไทย

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยในการประสานความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความมั่นคงทางรังสี (Office of Radiological Security: ORS) ภายใต้สำนักความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Nuclear Security Administration: NNSA) กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S. DOE) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือกับสถานประกอบการทางรังสีในประเทศไทย ที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก U.S. DOE ภายใต้โครงการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภากาชาดไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2565
     
     พร้อมทั้งร่วมกันทบทวนและติดตามแผนการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางรังสีในประเทศไทยและความรับผิดชอบในระยะยาว ตลอดจนร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนการจัดการฝึกอบรมของ ORS ในอนาคตต่อไป

oap111165 2 oap111165 7

oap111165 3 oap111165 5

oap111165 4 oap111165 8

oap111165 1 oap111165 6


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search