ปส. จับมือ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย

     ในวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำกับดูแลวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสี

oap091165 7

         นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำกับดูแลวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา ประธานอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยการลงนามในครั้งนี้ ปส. และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพ

         โดยนายเพิ่มสุข ได้เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ และใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ รวมทั้งร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ การประชุมและฝึกอบรม การบริการทางวิชาการ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้วยกัน และหวังว่าความร่วมมือนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางนิวเคลียร์และรังสี และช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4306

 oap091165 11 re oap091165 9

oap091165 6 oap091165 4

oap091165 5

oap091165 3 oap091165 1 resize

oap091165 2 OAP 1304 re

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search