ปส. เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กับ สทน.

oap020965 5   

      ในวันนี้ (2 กันยายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้ ซักซ้อม และเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่ รวมทั้งเพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ณ สทน. กรุงเทพฯ

oap020965 7

oap020965 5

oap020965 6 oap020965 2

oap020965 10 oap020965 1

oap020965 8

oap020965 9 oap020965 3 oap020965 4


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search