ปส. ระดมความเห็นจัดทำโครงการ งบ 67 มุ่งพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล” ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวคิด “SMART OAP” โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น

oap01 5
       ในวันนี้ (5 สิงหาคม 2565) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล” ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 70 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบและจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยการทบทวนและจัดทำแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณที่ใช้และหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของมาตรฐาน ข้อกำหนด ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ

    นอกจากการประชุมแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิ การออกแบบโครงการ/แผนการดำเนินงาน และการออกแบบระบบดิจิทัล/นวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแนวคิดใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการยกระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4107 , 4108

oap01 2 oap01 10 oap01 9

oap01 8 oap01 7 oap01 6

oap01 1 oap01 3 oap01 4


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search