ปส. ยกระดับหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยสู่มาตรฐาน ISO 29993 มุ่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ-เอกชนอย่างต่อเนื่อง

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 29993 สำหรับภารกิจฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย พร้อมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต

iso cerfiticate 

      นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ได้การรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 29993 สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ในชื่อหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ซึ่งระบบ ISO 29993 เป็นระบบคุณภาพสำหรับหน่วยงานให้บริการด้านการฝึกอบรมนอกเหนือจากการศึกษาปกติ อาทิ การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพ การฝึกอบรมภายในองค์กร และการให้บริการฝึกอบรมภายนอก โดยการจัดทำหลักสูตร RSSM และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา กับ ปส. ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security : WINS) เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีขอบเขตเพื่อการพัฒนากิจกรรมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานที่ยั่งยืนของศูนย์สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย

     นายเพิ่มสุข กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ได้รับการรับรองคุณภาพฯ ISO 29993 ในการจัดทำหลักสูตร RSSM นั้น จะช่วยให้ ปส. สามารถสร้างความตระหนัก พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการฝึกอบม โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำมาซึ่งวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ปส. จะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีมาตรฐานเช่นนี้อย่างต่อเนื่องสืบไป

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 1114

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search