ลปส. มอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่ เสริมแนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     ในวันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมแนวทางปฏิบัติราชการสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดี และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ เสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.  
 
 
oap090565 4
 
oap090565 3
 
oap090565 2 oap090565 5 oap090565 1
 
 
 
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search