ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยผลกระทบจากรังสี ครั้งที่ 1/2565

         ในวันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยผลกระทบจากรังสี ครั้งที่ 1/2565 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ

oap050565 n
          โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยสาขารังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา สาขารังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2019) ตามข้อกำหนดของ United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยตามข้อกำหนดของ UNSCEAR และรายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณรังสีของผู้ป่วยทางรังสีวินิจฉัยตาม Template ของ UNSCEAR โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2020) เพื่อนำไปรายงานในการประชุม ฟิสิกส์การแพทย์อาเซียน 2021

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search