สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้าน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพียงระบบการออกใบอนุญาต กลไกดังกล่าวเป็นการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภท ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีประเภทดังกล่าว จึงสมควรเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง รวมทั้งสมควรแก้ไขการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพและลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขต การบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒.๓ เพื่อให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าวต่อไป

๓. รูปแบบการดำเนินงาน

๓.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมใน ๔ พื้นที่ ได้แก่

- ภาคกลาง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

- ภาคใต้ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อกฮิลล์ โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- ภาคเหนือ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th และ http://www.oap.go.th

Search