สารบัญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ

 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Bu1

 

โครงสร้างภายใน กพม. มี  ๖ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หัวหน้ากลุ่ม นายชำนาญ แสงสุริย์

๒. กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี  หัวหน้ากลุ่ม นายวิทิต ผึ่งกัน

๓. กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี  หัวหน้ากลุ่ม นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา

๔. กลุ่มชีววิทยารังสี  หัวหน้ากลุ่ม นางดารุณี พีขุนทด

๕. กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย  หัวหน้ากลุ่ม นายยุทธนา ตุ้มน้อย

๖. กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย  หัวหน้ากลุ่ม นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล

 

รายชื่อห้องปฏิบัติการ ที่ กพม. ดูแล

 1. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ
 2. ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีสูงในกิจการฉายรังสี
 3. ห้องปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสีและสารอ้างอิง
 4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
 5. ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 6. ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล
 7. ห้องปฏิบัติการประเมินการได้รับรังสีเข้าสู่ภายในร่างกาย
 8. ห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
 9. ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิด้านการวัดปริมาณรังสีของชาติ

อัตรากำลังคนในโครงสร้างใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามคำสั่ง ปส. ที่ ๑๑๖/๒๕๖๑ ข้าราชการมีจำนวนรวม ผกพม. แล้ว ๔๙  คน

พนักงานราชการ ๖ คน

ลูกจ้างประจำ ๒ คน

ได้พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มาเพิ่ม ๒  คน เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

และมีข้าราชการเกษียณ ๑ คน และโอนย้ายไปที่อื่น ๑ คน จะดำเนินการขอคัดสรรเพื่อบรรจุข้าราชการทดแทนเร็วๆ นี้ โปรดติดตามต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กพม. โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2417 หรือ 2423 ในเวลาราชการ

Search