สารบัญ

กลุ่มชีววิทยารังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานปฏิบัติการที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่มีโอกาสได้รับสารรังสีเข้าสู่ร่างกาย ทั้งจากสภาวะปกติ และอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี
  2. จัดทำระบบฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสีภายในร่างกายของผู้ปฎิบัติงานทางรังสี
  3. เสนอแนะให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วางแผนโปรแกรมการตรวจวัดและ ประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย ให้กับผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับ Biological Dosimetry Center

 


 จดหมายข่าว กชว. ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

 กชว. 1 62


 จดหมายข่าว กชว. ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

pic 2 62

Attachments:
Download this file (IP_IND _Casestudy.pdf)IDEAS/IAEA Intercomparison Exercise on Internal Dose Assessment [การเปรียบเทียบผลการประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายกรณีศึกษาที่กำหนดโดย IDEAS/IAEA]524 kB
Download this file (การตวจวัดและประเมิน_พค53 (2)_แทรกp31.pdf)การตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย[เอกสารประกอบการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย]8209 kB
Download this file (เกณฑ์การตรวจวัดรังสีในรางกาย.pdf)เกณฑ์การตรวจวัดรังสีในร่างกาย[เอกสารประกอบการสร้างความตระหนักเชิงรุกในการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย]553 kB
Download this file (เอกสารวิธีการตรวจวัดI-131ด้วยเทคนิคต่างๆ_6มค54.pdf)การตรวจวัดปริมาณ I-131 จากภายในร่างกาย[เอกสารวิธีการตรวจวัด I-131 ด้วยเทคนิคต่างๆ]419 kB

Search