กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.)

Information Techonology Section

เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
2. เสนอแนะนโยบบายกำกับดูแล สนับสนุนส่งเสริม วางแผนและติดตามผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานฯ
3. พัฒนา บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งการเขียนชุดคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
4. ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
5. บริหารจัดการ การเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center)
6. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ
7. ให้คำแนะนำปรึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. จัดทำองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Search