อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเผยแพร่บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
  2. ติดตาม ตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาค
  3. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขออนุญาตต่าง ๆ

โครงสร้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Area - based Mapping)

Area based Mapping 62

- รายงานการประชุมผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่ตั้ง

เว็บไซต์ www.oap.go.th/offices/ro/ro-central/

Search