สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมการจัดตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประกอบวาระ 2.1 

       คำสั่ง ปส. ที่ 116/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เอกสารประกอบวาระ 2.2 

       ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบวาระ 2.3 คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง

       - คำสั่ง ปส. ที่ 132/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย

       - คำสั่ง ปส. ที่ 153 /2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 9 ราย

       - คำสั่ง ปส.ที่ 156/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 ราย 

เอกสารประกอบวาระ 2.4 

       ร่างบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการที่เตรียมจัดส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       ร่างบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่เตรียมจัดส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Search