สารบัญ

>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง และจัดทำข้อเสนอสำหรับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และทุนศึกษาฝึกอบรม 
  2. ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
  5. จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  6. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม

Search