สารบัญ

 

untitled

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปรับปรุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 1. การจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   
 2. การยืมเงินและชดใช้เงินยืม
 3. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
 4. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 5. การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ
 6. การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 7. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
 8. การขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 9. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ
 10. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
 11. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
 12. การขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
 13. การขอเบิกค่าใช้จ่าย กรณีสำรองเงินออกไปก่อน
 14. การขอเบิกค่าใช้จ่าย กรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 15. การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 16. การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 17. การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 18. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
 19. การขอเบิกเงินนอกราชการ กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ
 20. ภาคผนวก

 

Attachments:
Download this file (ผังบุคลากร คลัง.pdf)ผังบุคลากร คลัง.pdf[ผังบุคลากร]525 kB

Search