สารบัญ

 

การให้บริการของกลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งนอกจากการให้บริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสแล้ว ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำมาแสดงประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มบริหารงานคลังฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล ระเบียบปฏิบัติเส้นทางเดินเอกสารในการติดต่อราชการเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้รับบริการตลอดจนเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานคลัง  ในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เกี่ยวข้องตามสมควร  หากมีข้อบกพร่องใดๆ  คณะผู้จัดทำใคร่ขอคำแนะนำเพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งท่านสามารถแนะนำมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


  คลง

 

 

 

 

 


 

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารงานคลัง

 qr code finance QA2

 

 

 


images

 

 

 

 


 

 

 

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าที่จอดรถ

 


 

untitled

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปรับปรุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 1. การจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   
 2. การยืมเงินและชดใช้เงินยืม
 3. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
 4. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 5. การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ
 6. การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 7. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
 8. การขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 9. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ
 10. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
 11. การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
 12. การขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
 13. การขอเบิกค่าใช้จ่าย กรณีสำรองเงินออกไปก่อน
 14. การขอเบิกค่าใช้จ่าย กรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 15. การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 16. การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 17. การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 18. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
 19. การขอเบิกเงินนอกราชการ กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ
 20. ภาคผนวก

 


 

Attachments:
Download this file (ผังบุคลากร คลัง.pdf)ผังบุคลากร คลัง.pdf[ผังบุคลากร]525 kB

Search