สารบัญ

 450x135

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. กำกับ ควบคุม ดูแล การปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
3. จัดระบบและควบคุมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่
4. กำกับ ควบคุม ดูแล และให้บริการยานพาหนะสำหรับงานราชการ
5. เสนอแนะและพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการกำกับ ควบคุม ดูแล ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า ประปา และการลดแยกขยะ
 

 


 

แบบฟอร์มใบของาน

 


มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ปส. 

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ปส.

 

  


 

มาตรการลดและคัดแยกขยะภายใน ปส.

 


แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 


 

 


 


 


 


Search