หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการศึกษา พัฒนา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ สร้างประกอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ และนวัตกรรม เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  2. ดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับเทียบ อุปกรณ์กำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. เป็นศูนย์บริหารจัดการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  4. ดำเนินการประเมิน ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  5. ดำเนินการจัดการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์กำกับความปลอดภัย และจัดทำฐานข้อมูล
  6. สนับสนุน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทางเทคนิควิศวกรรม เกี่ยวกับงานระบบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  7. สนับสนุน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทางวิศวกรรม เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 เอกสารที่น่าสนใจ

Engineering Portal (เฉพาะภายใน ปส.)

Search