สารบัญ

กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน เลขานุการกรม
  2. ดำเนินงานสารบรรณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานช่วยอำนวยการ และกลั่นกรองงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  3. งานเลขานุการนักบริหาร ติดตาม ประสานงานตามสั่งการของผู้บริหาร จัดเตรียม/บันทึกเกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร
  4. จัดการเกี่ยวกับการประชุมกรม งานด้านติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในภารกิจที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการเขียนหนังสือราชการ V.2

คู่มือการปฏิบัติงานห้องเลขานุการกรมกลุ่มอำนวยการ

 


 

 

  


  • ปี 2560
  • ปี 2562
  • ปี 2563
  • ปี 2564

Search