มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย

โครงสร้าง

licensing division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี
 2. ดำเนินการรับแจ้งและอนุญาตวัสดุต้นกำลัง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ต้นกำลัง และกากกัมมันตรังสี เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบรับแจ้งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
 4. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาตและใบรับแจ้ง
 5. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 6. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุ กัมมันตรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพื้นที่ตั้ง การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ การทดสอบการเดินเครื่องและการดำเนินการ และการยกเลิกดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพื้นที่ตั้ง การก่อสร้าง การดำเนินการ และการยกเลิกดำเนินการของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
 3. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 6. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์ สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี
 3. เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี
 4. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาตและใบรับแจ้ง
 5. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน้าที่รับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
 6. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. จัดทำสถิติการวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูลการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. พัฒนาระบบกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 4. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 2. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 3. จัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 4. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 5. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 6. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

>>>>> คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับงานอนุญาต (Frequently Asked Questions) <<<<<

 

 

Update / Areerat.W/27-03-64

 

 

Search