สารบัญ

Somjait Picture   

นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602

   

นายฐิติเดช ตุลารักษ์

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายสรัล สูงสว่าง

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายรัฟฟิน มณีชยางกูร

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Chadtaparuda Picture   

นางชัธภฤดา อัศวภูไชย

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Jittapan Picture   

นายจิตพันธ์ อินทร์เอียด

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602

Search