สารบัญ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

 

red siren signบทความล่าสุดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของประเทศยูเครน ฉบับที่ ๑

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน


website underconstructionSomjait Picture   

นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602

   

นายฐิติเดช ตุลารักษ์

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายสรัล สูงสว่าง

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายรัฟฟิน มณีชยางกูร

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Chadtaparuda Picture   

นางชัธภฤดา อัศวภูไชย

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Jittapan Picture   

นายจิตพันธ์ อินทร์เอียด

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602


กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (กตค.)

โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 1602, 1605

Search