สารบัญ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

 

red siren signบทความล่าสุดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของประเทศยูเครน ฉบับที่ ๑

 

 

 

 

Search