หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
  2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย เพื่อประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
  3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
  4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
  5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
  6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการแพทย์และศึกษาวิจัย
  7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางการแพทย์และศึกษาวิจัย สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ (Self Assessment)

 

 

 

 ช่องทางติดต่อ

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ 0 2562 0123 , 0 2596 7600 ต่อ 1604 , 1615 , 1621

 

 

 

 

Search