หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
  2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

Search