มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

 

โครงสร้าง

inspection division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบทางนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย และเงื่อนไขใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ เพื่อประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์
 3. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
 4. ดำเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
 5. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบระบบ อุปกรณ์และการบริหารจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 6. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ทำ ใช้งานหรือครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประกอบการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
 3. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี (รองรับเทคโนโลยียุคใหม่)
 4. ตรวจสอบการจัดการเครื่องกำเนิดรังสีที่เลิกใช้งานและจัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
 5. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 6. ตรวจสอบการจัดการวัสดุปนเปื้อน หรือกากกัมมันตรังสี หรือ Activated product ที่เกิดจากเครื่องซินโครตรอน ไซโคลตรอน และเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม
 3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
 4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม
 6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย เพื่อประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการแพทย์และศึกษาวิจัย
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางการแพทย์และศึกษาวิจัย สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ในการตอบสนองเหตุความมั่นคงและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุในความรับผิดชอบของสำนักงาน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับประเทศ
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานปฏิบัติส่วนหน้าและหน่วยเผชิญเหตุ ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หรือภารกิจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี
 4. เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. บริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเสนอแนะแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง คู่มือ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 7. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนข้อคิดเห็น สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 Update / Areerat.W/27-03-64

 

Search