มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

 

โครงสร้าง

inspection division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบทางนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย และเงื่อนไขใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ เพื่อประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์
 3. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
 4. ดำเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
 5. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบระบบ อุปกรณ์และการบริหารจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 6. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์ สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ทำ ใช้งานหรือครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประกอบการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
 3. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี (รองรับเทคโนโลยียุคใหม่)
 4. ตรวจสอบการจัดการเครื่องกำเนิดรังสีที่เลิกใช้งานและจัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
 5. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 6. ตรวจสอบการจัดการวัสดุปนเปื้อน หรือกากกัมมันตรังสี หรือ Activated product ที่เกิดจากเครื่องซินโครตรอน ไซโคลตรอน และเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม
 3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
 4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม
 6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย เพื่อประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย
 6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการแพทย์และศึกษาวิจัย
 7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางการแพทย์และศึกษาวิจัย สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ในการตอบสนองเหตุความมั่นคงและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุในความรับผิดชอบของสำนักงาน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับประเทศ
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานปฏิบัติส่วนหน้าและหน่วยเผชิญเหตุ ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หรือภารกิจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี
 4. เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. บริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเสนอแนะแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง คู่มือ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 7. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนข้อคิดเห็น สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 Update / Areerat.W/27-03-64

 

Attachments:
Download this file (FM-NRI-RG-1.01 แบบตรวจงานรังสีรักษา_ตามคาบเวลา.pdf)FM-NRI-RG-1.01 แบบตรวจงานรังสีรักษา_ตามคาบเวลา[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]301 kB
Download this file (FM-NRI-RG-1.02 แบบตรวจงานรังสีรักษา_ครั้งแรก.pdf)FM-NRI-RG-1.02 แบบตรวจงานรังสีรักษา_ครั้งแรก[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]323 kB
Download this file (FM-NRI-RG-1.03 แบบสรุปการประเมิน ร่วม กอญ .pdf)FM-NRI-RG-1.03 แบบสรุปการประเมิน ร่วม กอญ [คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]536 kB
Download this file (FM-NRI-RG-1.04 SA งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสี ประเภทที่ 1_ตามคาบเวลา.pdf)FM-NRI-RG-1.04 SA งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสี ประเภทที่ 1_ตามคาบเวลา[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]311 kB
Download this file (FM-NRI-RG-1.05 SA งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสี ประเภทที่ 1_ตรวจครั้งแรก.pdf)FM-NRI-RG-1.05 SA งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสี ประเภทที่ 1_ตรวจครั้งแรก[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]506 kB
Download this file (FM-NRI-RG-1.06 แบบตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม.pdf)FM-NRI-RG-1.06 แบบตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]291 kB
Download this file (FM-NRI-RM-1.01 SAเครื่องฉายรังสีแกมมาทางการแพทย์และวิจัย.pdf)FM-NRI-RM-1.01 SAเครื่องฉายรังสีแกมมาทางการแพทย์และวิจัย[Self Assessment สำหรับเครื่องฉายรังสีแกมมาทางการแพทย์และศึกษาวิจัย]448 kB
Download this file (FM-NRI-RM-1.02 SAเครื่องวัดความชื้นความหนาแน่น.pdf)FM-NRI-RM-1.02 SAเครื่องวัดความชื้นความหนาแน่น[Self Assessment สำหรับอุปกรณ์วัดความชื้น/ความหนาแน่น]434 kB
Download this file (FM-NRI-RM-1.03 SAงานรังสีรักษาที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี.pdf)FM-NRI-RM-1.03 SAงานรังสีรักษาที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี[Self Assessment สำหรับงานรังสีรักษาที่ใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี]345 kB
Download this file (FM-NRI-RM-1.04 SAงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์.pdf)FM-NRI-RM-1.04 SAงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์[Self Assessment สำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์]281 kB
Download this file (FM-NRI-RM-1.05 SAสำหรับวัสดุรังสีมาตรฐาน.pdf)FM-NRI-RM-1.05 SAสำหรับวัสดุรังสีมาตรฐาน[Self Assessment สำหรับวัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน]298 kB
Download this file (WI-NRI-RG-1.01 การตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่1_รังสีรักษา.pdf)WI-NRI-RG-1.01 การตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่1_รังสีรักษา[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]1231 kB
Download this file (WI-NRI-RG-1.02 SA_แนวทางตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยรังสีด้วยตนเอง งานรังสีรักษา เครื่องเก่า.pdf)WI-NRI-RG-1.02 SA_แนวทางการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง งานรังส[ ]292 kB
Download this file (WI-NRI-RG-1.03 การตรวจสอลและประเมินความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอุตสาหกรรม.pdf)WI-NRI-RG-1.03 การตรวจสอลและประเมินความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอุตสาหกรรม[คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบแอปพลิเคชั่น]814 kB
Download this file (WI-NRI-RG-1.04 SA_แนวทางตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยรังสีด้วยตนเอง งานรังสีรักษา เครื่องใหม่.pdf)WI-NRI-RG-1.04 SA_แนวทางการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง งานรังส[ ]292 kB

Search