ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
----------------------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบหมายให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิจารณาและลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม แทนประธาน ก.พ. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๗ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการ
๒. นางดารุณี พีขุนทด                    กรรมการ
๓. นายภานุพงศ์ พินกฤษ                กรรมการ
๔. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ         กรรมการ
๕. นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์           กรรมการ
๖. นางรัชดา เหมปฐวี                    กรรมการ
๗. นางเพ็ญนภา       กรรมการและเลขานุการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


                          (นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
                         เลขาธิการ ก.พ.

คำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔

เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมและมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
---------------------------------------
ตามคำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และมีคำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เพื่อให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๖ และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๔(๒) แห่งข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมและมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานจริยธรรมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังต่อไปนี้
๑. นางเพ็ญนภา กัญชนะ                                  หัวหน้ากลุ่มงาน
                         รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                               
๒. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์                                   เจ้าหน้าที่
เลขานุการกรม                                           
๓. นายวิระชัย จันลุน                                               เจ้าหน้าที่
                                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                             
๔. นายป้องนภา พึ่งทอง                                         เจ้าหน้าที่
    นิติกรปฏิบัติการ                                             

โดยให้กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ข้อ ๑๑ แห่งข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ซึ่งนำนโยบาย แนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  เพื่อสนับสนุนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมทั้งการวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในการเป็นผู้มีวินัย และประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างกระบวนการทำงาน/การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
  • เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีค่านิยม จิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • เพื่อให้มีระบบกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
  • เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

      ร้อยละของผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๘๐)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

๑.๑) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร

อย่างน้อย ๔ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

 

๒.๑) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ITA)

     อย่างน้อยระดับ ๔

(คะแนน ๖๐ - ๗๙.๙๙)

๒.๒) จำนวนของเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

 อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร

 

๓.๑)  ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ ๗๕

๓.๒)  จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการรณรงค์ เผยแพร่ ด้านการป้องกันการทุจริตที่เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย ๑ ช่องทาง

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

                             และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยละ ๘๐

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ประกาศเจตจำนง

เจตจำนงสุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

บทความทางวิชาการ

มาตรฐานทางจริยธรรม

ช่องทางร้องเรียนได้โดยตรง

กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02 596 7600 ต่อ 1304-1309

Search