สารบัญ

 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (Culture and Core Values)

OAP Value2563

 

ความหมายและการนำไปสู่การปฏิบัติ

ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  "ATOMS"

          A = Accountability (ความรับผิดชอบ) หมายถึง มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและองค์กร บุคลากรของ ปส. จะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้

          T = Transparency (ความโปร่งใส) หมายถึง ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ข้อมูลต่างๆจะต้องนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และสามารถตรวจสอบการทำงานของสำนักงานได้

          O = Observant (ใส่ใจในรายละเอียด) หมายถึง ต้องใส่ใจในรายละเอียด การดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะต้องมีความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

          M = Masterful (เชี่ยวชาญ) หมายถึง จะต้องมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองในส่วนนี้ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

          S = Safety and Security (ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย) หมายถึง บุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การทำงานของบุคลากรทุกคนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

Search