สารบัญ

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

 

gecc

สัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

ความเป็นมา

  • สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
  • มุมมองที่สำคัญของการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มี 4 ด้าน ดังนี้
    • ด้านสถานที่ ต้องเข้าถึงง่าย และสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน
    • ด้านบุคลากร ต้องมีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    • ด้านงานที่ให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
    • ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามภารกิจ โดยทุก ๆ ด้านต้องมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนของ ปส.

แผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

Search