สารบัญ

 

ITALogo1 ITA Pic
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

• โครงสร้างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ

• แผยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560-2569)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานของ ปส. (พ.ศ. 2564 - 2568)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไปพลางก่อน (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2561-2565)
แผนที่นำทางของ ปส.OAP Roadmap
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2561 - 2565

การบริหารเงิน/งบประมาณ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
•  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
• ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     - ภาพถ่ายประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ติดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข้อมูลการติดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ติดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- แผนที่
- กระดานถามตอบ Q&A
- Facebook

- Youtube

การให้บริการ

• งานบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง
และเครื่องกำเนิดรังสี

- สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer)
- แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการ นำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบ NSW
- สอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และ มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Dosimeter)
• สถิติการให้บริการ

 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    - สถิติการให้บริการ เดือนพฤษภาคม

    - สถิติการให้บริการ เดือนเมษายน

    - สถิติการให้บริการ เดือนมีนาคม

    - สถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์

    - สถิติการให้บริการ เดือนมกราคม

    - สถิติการให้บริการ เดือนธันวาคม

    - สถิติการให้บริการ เดือนพฤศจิกายน

    - สถิติการให้บริการ เดือนตุลาคม

• ความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- รายงานการศึกษาวิจัยการสำรวจความพึงพอใจงานบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• E-Service
ะบบค้นหาคำขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ
ะบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี
ะบบคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตฯ
ะบบรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์
- ระบบใบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการ นำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบ NSW
- ระบบจองคิวสอบเทียบเครื่องวัดรังสีออนไลน์

มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

     - คู่มือการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

     - คู่มือการรับส่งตัวอย่างเครื่องวัดรังสี

     - คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี

     - คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี

    - คู่มือการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยวิธีการสอบ และการต่อใบอนุญาตใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ

    - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย

• มาตรฐานการให้บริการ

    - กระบวนการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

    - การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์

    - การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

    - การขออนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี

    - การขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ะบบรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์
- ระบบใบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการ นำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบ NSW
- ระบบจองคิวสอบเทียบเครื่องวัดรังสีออนไลน์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               - ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
               - ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
               - ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง
            รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               
 การส่งเสริมความโปร่งใส 
            • การส่งเสริมความโปร่งใส
               - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
               - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
            • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
              การมีส่วนร่วม             
               การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
               การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
              การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ปส.
              รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
              รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
            • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
                  - ใบยืมพัสดุ
  • • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • -  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
  • -  ผลการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
• ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การดานถาม-ตอบ Q&A

• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประมวลภาพการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส.

- การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส


• มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Search