สารบัญ

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส. (PMQA)

  PMQA   การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

  Rounded Rectangle: PMQAเป็นเกณฑ์ที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award หรือ MBNQA และได้กลายเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

 ความเป็นมา

             มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

 

PMQA  คืออะไร

           การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  (Public Sector Management  Quality Award : PMQA)   เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ  ที่ สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุม ภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการให้เทียบเท่า มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่อง

         เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นชุดคำถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้าน ในการบริหารและดำเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่

        หมวด 1 การนำองค์การ 

        หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

        หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

        หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

        หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

        หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

        หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

unnamed 1

 

เอกสารเผยแพร่/บทความ/

images   เกณฑ์ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (2563) 
pmqa 4.0 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
 unnamed การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0
5 หน่วยงานต้นแบบ 5 หน่วยงานต้นแบบระบบราชการ 4.0
2560 PMQA Best Practice 2560
2015 PMQA Best Practice 2558
pmqa58 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
pmqa58 2  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 download คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 2.3 แผนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 1-6

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลหมวด 7

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 3.3

กระบวนการ PMQA ปส.

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ

 

Search