สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประวัติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

      ตาม พรบ. ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มเติมกฏหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นมาตรา 3/1 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534โดยมีสาระสรุปความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า มีการกระจายภารกิจ และอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการเปิดเผยข้อมูลและมีการติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับมาตรา 71/1 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มาตรา 79/10 ให้ ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ ครม. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ 
      ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและประสานกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นโดยเป็นหน่วยงานอิสระ ที่ขึ้นต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

Search