บริการภายใน

E-Office

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

logo esarabun2

ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

logo car

ระบบขอรับบริการภายในสำนักงาน

logo it2

ระบบขอรับบริการภายในสำนักงาน

logo it2

รายการขอยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

S 30736448

ระบบใบแจ้งเงินเดือน

S 30736448

MailGoThai

logo mailgothai2

บริหารจัดการแผน คลัง พัสดุ

logo epb

ระบบจองห้องประชุม

logo meetingroom

เบิกจ่ายของที่ระลึกและสื่อสิ่งพิมพ์

logo souvenir

แบบฟอร์มยืม - ใช้ ทรัพย์สินทางราชการ

logo souvenir

ฐานข้อมูลผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับ

ฐานข้อมูลผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

logo dpis

ระบบใบลา

logo leave

ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/บริการด้านงานช่าง

ระบบงานช่าง

แบบฟอร์ม การยืม-คืนโน๊ตบุ๊ค

S 30736448

รายการยืม - ใช้ ทรัพย์สินทางราชการ

S 30736448

ระบบข้อมูลรถส่วนบุคคล ปส.

S 30736448

ระบบสืบค้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

logo cloud server

เจ้าหน้าที่ใหม่

สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

logo newcomer1

ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบริการด้านสารสนเทศ

***กรอก แบบฟอร์ม นี้ และนำไปยื่นที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 4 ห้อง 223 เพื่อใช้งาน INTERNET และ E-Mail

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะกรณีที่เป็นลูกจ้าง หรือจ้างเหมาชั่วคราว)**

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานที่ควรรู้

แจ้งปัญหาการใช้งาน
หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

Search