บริการภายใน

E-Office

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

logo esarabun2

ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

logo car

ระบบขอรับบริการภายในสำนักงาน

logo it2

ระบบขอรับบริการภายในสำนักงาน

logo it2

MailGoThai

logo mailgothai2

บริหารจัดการแผน คลัง พัสดุ

logo epb

ระบบจองห้องประชุม

logo meetingroom

เบิกจ่ายของที่ระลึกและสื่อสิ่งพิมพ์

logo souvenir

ประชุมออนไลน์

logo meeting

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

logo dpis

ระบบใบลา

logo leave

ระบบสืบค้น

ฐานข้อมูล Cloud Server

logo cloud server

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

logo cloud server

เจ้าหน้าที่ใหม่

สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

logo newcomer1

ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบริการด้านสารสนเทศ

***กรอก แบบฟอร์ม นี้ และนำไปยื่นที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 4 ห้อง 223 เพื่อใช้งาน INTERNET และ E-Mail

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะกรณีที่เป็นลูกจ้าง หรือจ้างเหมาชั่วคราว)**

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานที่ควรรู้

แจ้งปัญหาการใช้งาน
หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

Search