การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2566 วันที่อบรม 16 สิงหาคม 2566

 

 

 

  • ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ https://www.oap.go.th/
    เว็บไซต์สมัครอบรมฯ http://rso-training.oap.go.th/  และอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

Search