การฝึกอบรมเรื่องการปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีฯ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

Search