การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1-2/2564 วันที่ 22- 23 และ 24 - 25 มิถุนายน 2564 (ภาคบรรยาย)

Search