ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินฯ(ภาค ก) และเลื่อนกำหนดวัน เวลาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงารราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศเลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข (สัมภาษณ์) พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ภาค ข (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Search